CAS PIONER A CATALUNYA: Els Tribunals avalen que una funcionària del Consorci d’Educació de Barcelona que és progenitora única pugui gaudir de l’acumulació dels permisos de maternitat i paternitat.

¡Comparte esta noticia!

Compartir en facebook
Compartir en linkedin
Compartir en twitter
Compartir en pinterest
Compartir en email

Des de Majoral Bustos advocats hem aconseguit que el Jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona obligui al Consorci d’Educació de Barcelona a que reconegui el dret d’una funcionària del cos de docents que constitueix una família monoparental a gaudir dels permisos de maternitat i paternitat de manera acumulada.

La resolució judicial considera que els funcionaris al servei de la Generalitat de Catalunya que siguin progenitors únics i constitueixin una família monoparental poden gaudir de manera acumulada dels permisos per naixement que la normativa vigent reconeix de forma separada a cadascun dels progenitor de les famílies biparentals.

La clienta, mestre d’una escola pública de primària, havia presentat la seva sol·licitud al Director de Recursos Corporatius del Consorci d’Educació de Barcelona demanant l’ampliació dels permisos de maternitat i paternitat al tractar-se d’una progenitora única per tal de poder atendre les necessitats del menor en les mateixes condicions que una família biparental. No obstant això, la seva sol·licitud li va ser denegada per l’Administració, al·legant que aquesta prerrogativa no estava expressament prevista a la normativa vigent.

En aquest punt és quan la clienta es dirigeix al nostre despatx i, constatada que la resolució no s’ajusta a dret, ja que discrimina el fill nascut en el sí d’una família monoparental al qual li reconeix menys temps de cures en comparació als fills de les famílies biparentals, es decideix interposar recurs contenciós-administratiu contra la resolució de l’Administració, sol·licitant que la mateixa se suspengui cautelarment per tal que la clienta pugui gaudir del permís de paternitat, un cop finalitzat el de maternitat, de manera ininterrompuda sense necessitat d’esperar a la finalització del procediment judicial.

Finalment i, estimant les nostres pretensions, el Jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona ha dictat una Interlocutòria per la qual suspèn de manera cautelar l’eficàcia de la resolució del Director de Recursos Corporatius del Consorci d’Educació de Barcelona reconeixent el dret de la clienta a gaudir de manera ininterrompuda de l’acumulació del permís de paternitat de 16 setmanes un cop finalitzi el permís de maternitat.

L’argumentació sostinguda pel despatx és acollida per la citada Interlocutòria, la qual declara:

‘’La necesidad de atención y cuidado del menor se produce, especialmente, durante el primer año de vida (vínculo afectivo, lactancia materna etc.) por lo que el reconocimiento de la acumulación pretendida permitiría al menor estar al cuidado de su madre durante, al menos, sus ocho primeros meses de vida. Contrariamente, cuando el menor cuente con un año de edad o incluso dos – momento en que eventual y previsiblemente se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto – esa necesidad de acumulación de permisos decaería perdiendo el recurso, por tanto, su finalidad.

Por otra parte, la denegación de la medida cautelar supondría que la atención, cuidado y desarrollo del menor en una familia monoparental fuera de menor duración que la que le correspondería a una familia biparental lo que supondría necesariamente, un trato diferenciado e injustificado para el menor que nazca en una familia de estructura monoparental’’.

La decisió judicial és pionera a Catalunya ja que reconeix per primera vegada l’acumulació de permisos en les famílies monoparentals respecte d’una funcionària al servei de la Generalitat de Catalunya, el que obre la porta a que totes aquelles persones progenitores d’una família monoparental que treballen per l’Administració de la Generalitat puguin gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

Des de Majoral Bustos Advocats estem especialment satisfets amb aquest pronunciament judicial ja que suposa un pas endavant en la defensa de l’interès superior de l’infant i dels drets de les famílies monoparentals les quals, a falta d’una previsió legal expressa que contempli aquesta realitat social, han sigut víctimes d’un tracte diferenciat i injustificat que, afortunadament, en aquesta ocasió els Tribunals s’han encarregat de revertir.